Đầu đình có giếng phong quang
Có cây cổ thụ có hàng nghỉ ngơi.
Chợ Dưng mồng sáu tiệc vui,
Khắp nơi náo nức về chơi hội làng.