Bợ đỡ, luồn cúi một cách nhục nhã nhằm được che chở hoặc cầu lợi.