Ân công sinh dưỡng, sơn hà sánh.
Phúc hưởng vĩnh Thiên, thế nhân tày.