Khoảng mươi em ôm lưng nhau, lớn đứng trước, bé đứng sau, kết chặt thành chuỗi rồng rắn, một người đứng ngoài làm thày thuốc.

Hai bên đối đáp nhau bằng bài đồng dao xin thuốc, đến lúc ngã giá đòi khúc đầu thì thày cố lôi một em ra, rồng rắn ghì nhau lượn luồn để tránh, “xin khúc giữa” rồi đến “xin khúc đuôi” cũng vậy. Ai bị thày lôi ra khỏi chuỗi người là thua, phải ra làm thày thuốc cho người thày vào thay chỗ. Trò chơi cứ thế tiếp tục.

Congdongviet net -200330-164040.PNG

Bài đối đáp:
Thày thuốc: - Rồng rắn đi đâu?
Rồng rắn (đồng thanh) - Rồng rắn đi lấy thuốc cho con.
Thày thuốc - Con lên mấy?
Rồng rắn - Con lên một.
Thày thuốc - Thuốc chẳng ngon.
Rồng rắn - Con lên hai.
Thày thuốc - Thuốc chẳng ngon.
Rồng rắn - Con lên ba.
Thày thuốc - Thuốc chẳng ngon.
Rồng rắn - Con lên bốn.
Tháy thuốc - Thuốc chẳng ngon.
(Đối đáp tiếp: Con lên năm, lên sáu, lên bảy, lên tám, lên chín, thày đều đáp: Thuốc chẳng ngon, cho đến)
Rồng rắn - Con lên mười.
Thày thuốc - Thuốc thày ngon vậy!
(Rồng rắn uốn lượn quanh thày)
Thày thuốc - Xin khúc đầu? (lôi)
Rồng rắn - Toàn xương với xẩu.
Thày thuốc - Xin khúc giữa?
Rồng rắn - Những máu cùng me.
Thày thuốc - Xin khúc đuôi?
Rồng rắn - Tha hồ mà đuổi...
(Thày cố kéo kỳ được em bé nhất cuối hàng)