Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 17:02, ngày 1 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.511 byte) (+1.511). . (Tạo trang mới với nội dung “Xe bò, xe trâu là chỉ chung một phương tiện có hai bánh hoặc bốn bánh xe, được kéo bởi bò hoặc trâu. Nó là một phương t…”)