Một nhóm các em ngồi quây tròn, mỗi người duỗi một chân ra để “xỉa cá mè”, mỗi chân ứng vào một từ theo câu hát:

Xỉa cá mè
Đè cá chép
Chân nào đẹp
Thì đi buôn men
Chân nào đen
ở nhà làm mèo, làm chó
Chân ai trúng vào từ “men” phải ra đóng làm người buôn men, ai trúng “mèo”, “chó” phải kêu “meo meo” và sủa “gâu gâu” khi người buôn men đến gần.

Trừ “người buôn men”, các em đứng lên cầm tay nhau quây thành hàng rào.
Người buôn men dạo quanh bên ngoài rao:
- Ai mua men ra mua!
Các em hỏi: - Men gì?
Người buôn men: - Men tằm!
Các em: - Đâm ngõ khác.
Người buôn men lại đi, lại rao: - Ai mua men đây!
Các em: - Men gì?
Người buôn men: - Men bạc.
Các em - Gác ngõ này! Hai em giương cao tay như mở cửa cho vào, nhưng khi người buôn men đến lại hạ tay xuống ngăn cản, chó cắn, mèo kêu, người buôn men phải rình chỗ nào sơ hở chạy vọt vào là được cuộc.