Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 06:43, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (732 byte) (+732). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Đêm giao thừa, một tốp trẻ mặc quần áo đẹp, tay cầm ống bương trong dựng mấy đồng tiền kim loại vừa xóc vừa…”)