Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:59, ngày 2 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (3.280 byte) (+3.280). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Vịnh Cam Ranh thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.<br> Ðặc điểm: Vịnh Cam Ranh được xem là một trong ba vịnh thi…”)