Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 06:03, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (512 byte) (+512). . (Tạo trang mới với nội dung “Cũng là đấu gậy, nhưng cậy gậy dài hơn và cả hai đấu thủ cùng cầm gậy đánh vào mình nhau. Cây gậy đầu buộc giẻ n…”)