Cây cao ngàn trượng, lá rụng tứ tung
Nấu thời được, nướng thời không.