Trăng đầu và giữa tháng

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thoạt đẻ thì mọc hai sừng Đến khi lưng chừng thì ễnh bụng ra.