Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 23:48, ngày 28 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (461 byte) (+461). . (Tạo trang mới với nội dung “Loại thú tây ngu hay còn gọi là tê ngưu chỉ sống ở trong các rừng sâu, ăn toàn loại cây cỏ có gai. Da tây ngu cứng, dày, c…”)