Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 01:17, ngày 29 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (891 byte) (+891). . (Tạo trang mới với nội dung “(Truyện cổ). Có hai vợ chồng trẻ rất yêu nhau. Người vợ bị bệnh chết. Nghe nói ở đảo xa có thuật cải tử hoàn sinh,…”)