Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 15:06, ngày 11 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (6.719 byte) (+6.719). . (Tạo trang mới với nội dung “CỔ TÍCH VỀ LOÀI VẬT Sự tích ông Ba mươi Sự tích ông Ba mươi - Cổ tích loài vật Việt Nam Phạm Nhĩ được biết đến l…”)