Rượu chanh làm tại An Bình
Xa em không nhớ mà nhớ nguyên bình rượu ngon.