Đứa con hư đốn làm tiêu tán gia sản của gia đình.(Kẻ) ăn chơi, tiêu pha bạt mạng.