Phá gia chi tử

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đứa con hư đốn làm tiêu tán gia sản của gia đình.(Kẻ) ăn chơi, tiêu pha bạt mạng.