Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 21:25, ngày 2 tháng 4 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (1.384 byte) (+1.384). . (Tạo trang mới với nội dung “Vị trí: Tại 101 Nguyễn Thái Học, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam.<br> Ðặc điểm: Nhà cổ Tấn Ký không phải là một ngôi n…”)