Nước sông Ba chảy qua Thạnh Hội
Thương nhau rồi nỡ vội đi đâu.
Để cho suối Thá âu sầu,
Đồng Cam, Dốc Võng đâu đâu cũng buồn.