Nước sông Ba chảy qua Thạnh Hội

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nước sông Ba chảy qua Thạnh Hội
Thương nhau rồi nỡ vội đi đâu.
Để cho suối Thá âu sầu,
Đồng Cam, Dốc Võng đâu đâu cũng buồn.