wikitext>Admin
n (Đã nhập 1 phiên bản)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 23:32, ngày 11 tháng 4 năm 2020

Nào ai quyết chí tu hành
Có về Yên Tử mới đành lòng tu.