Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 20:47, ngày 28 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (742 byte) (+742). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Một người ăn cỗ vừa nhanh vừa tục, cứ gắp lấy gắp để, không hề để ý tới ai. Những người ngồi cùng mâm th…”)