Một vay một trả bằng nhau

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tội ấy là nợ; tội làm chừng nào, tội trả chừng ấy. Người ta cũng hay nói rằng: Có vay có trả.