Học hành ba chữ lem nhem
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua