Học hành ba chữ lem nhem

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Học hành ba chữ lem nhem
Thấy gái thì thèm như chửa thèm chua