Tại P2BG chúng tôi muốn xây dựng văn hóa là không có một quy tắc gì hiện hữu vì lẽ mỗi quy tắc đều nằm ở chính con người chúng ta.