Cu kêu từng cặp trên cây
Tào khương nghĩa nặng, sao đành bỏ nhau