Cu kêu từng cặp trên cây

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cu kêu từng cặp trên cây
Tào khương nghĩa nặng, sao đành bỏ nhau