Ấy là dấu làm chứng về sự con nít mới sanh bẩm thọ mạnh mẽ.