Con trai đen dái, con gái đen đầu

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ấy là dấu làm chứng về sự con nít mới sanh bẩm thọ mạnh mẽ.