Con thơ tay ẫm tay bồng
Tay dắt mẹ chồng đầu bạc như bông.