Con gái mười hai bến nước

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bến nước là chỗ người ta ghé mà qua đò; thân con gái là như chiếc đò, gọi là thuyền tình, gặp người xứng đáng thì là bến trong, gặp người không xứng đáng thì là bến đục; cả thảy có nhiều bến, lấy số mười hai mà nói cho xuôi vần.