Con còng dại lắm ai ơi
Uổng công xe cát, sóng dồi lại tan.