Con còng dại lắm ai ơi

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Con còng dại lắm ai ơi
Uổng công xe cát, sóng dồi lại tan.