Chuyện người mặc kệ người lo

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chuyện người mặc kệ người lo
Hơi đâu đáy nước, mình mò bóng trăng