Cho hay tiên lại tìm tiên
Phượng hoàng đâu dám sánh duyên đàn gà