Chim trời cá nước

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sự thế buông lung không định chỗ ở,