Chim quyên xuống đất ăn trùng
Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than