Chim khôn tránh bẩy tránh dò, người khôn tránh kẻ hồ đồ mới khôn

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cũng là câu hát, biết giữ mình, mới gọi rằng khôn.