Chim đa đa đậu nhánh đa

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chim đa đa đậu nhánh đa
Chồng gần không lấy để lấy chồng xa.
Một mai cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa bộ kỷ trà ai dâng?