Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều