Chiều chiều ra đứng ngõ sau

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều