Chờ anh em hết sức chờ

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chờ anh em hết sức chờ
Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông