Chờ anh em hết sức chờ
Chờ cho rau muống lên bờ trổ bông