Chồng tôi chín đụn năm bồ

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chồng tôi chín đụn năm bồ
Tôi còn chẳng quản, huống hồ gì anh.