Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 20:02, ngày 27 tháng 3 năm 2020Admin (Thảo luận | đóng góp). . (329 byte) (+329). . (Tạo trang mới với nội dung “<poem>Chồng người đánh giặc sông Lô Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần Chồng người cưỡi ngựa bắn cung Chồng em ng…”)