Chồng khôn được vợ đi hài
Vợ khôn chồng được nhiều bài cậy trông.