Chưởng qua đắc qua, chưởng đậu đắc đậu

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trồng dưa đặng dưa, trồng đậu đặng đậu; lời sấm truyền rằng giao giống nào gặt giống ấy: làm dữ chẳng trông gặp lành.