Chơi xuân kẻo hết xuân đi, cái già lóc thóc nó thì theo sau

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cũng là câu hát, nghĩa là phải chơi cho kịp thì.