Chơi hoa cho biết mùi hoa, cầm cân cho biết cân già cân non

Từ Dữ liệu văn hóa Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Cũng là câu hát, nghĩa là phải cho trải việc.